Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene verkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
Verkoper: Hairtoolbox, gebruiker van deze verkoopvoorwaarden;
Afnemer: De natuurlijke- of rechtspersoon die zaken afneemt van verkoper;
Overeenkomst: De afspraken tussen verkoper en afnemer betreffende de levering van zaken;
Levering: één of meerdere zaken in het bezit stellen of in de macht brengen van afnemer;
Zaken: te leveren stoffelijke objecten en diensten;
Partijen: verkoper en afnemer.

Artikel 2: Algemeen
Lid 1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de afnemer en verkoper gesloten overeenkomsten die de verkoop van producten betreffen.
Lid 2 De algemene verkoopvoorwaarden van verkoper sluiten niet uit dat er inkoop- voorwaarden kunnen bestaan tussen verkoper en de afnemer, mits deze inkoopvoorwaarden de algemene verkoopvoorwaarden completeren en specificeren en daarmee niet in strijd zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, bestellingen
Lid 1 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht verkoper niet tot het sluiten van een overeenkomst met de afnemer
Lid 2 Aanbiedingen van verkoper zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
Lid 3 De afnemer is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits afnemer de voor verkoper ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door verkoper geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die verkoper reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 4: Prijs
Lid 1 De prijzen van de producten zijn de prijzen zoals genoemd in de prijslijst die geldig is op de dag van de bestelling. Deze zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en komen tot stand op basis van de geldende economische omstandigheden.
Lid 2 Verkoper is gerechtigd om de op de prijslijst vermelde prijs te wijzigen, indien de economische omstandigheden wijzigen. Hieronder vallen onder andere de volgende omstandigheden: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten. lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemaakte kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
Lid 3 Verkoper behoudt zich het recht voor om speciale aanbiedingen te doen voor een bepaalde tijd. Kortingen zullen worden berekend op basis van de stuksprijs per productlijn en zullen worden afgerond tot op twee decimalen.

Artikel 5: Levering
Lid 1 Levering van bestellingen van €160,-- of meer geschiedt franco aan huis per factuuradres. Voor bestellingen onder de € 160,-- is afnemer € 7,50 verschuldigd aan de verkoper.
Lid 2 Producten van verkoper zullen alleen worden geleverd in de standaardverpakking van verkoper. De bestelde hoeveelheid wordt zonodig afgerond op het aantal producten dat een veelvoud is van de standaardverpakking van het betreffende product.
Lid 3 Producten die worden verkocht in het kader van een speciale aanbieding zullen slechts worden geleverd indien deze voldoende voorradig zijn.
Lid 4 Verkoper heeft het recht om alle leveringen aan de afnemer op te schorten Indien de afnemer een betalingsachterstand heeft.
Lid 5 Indien een bestelling buitensporig veel groter is dan de gemiddelde bestelling van de afnemer behoudt verkoper zich het recht voor om slechts een gedeelte van de order te leveren.
Lid 6 Opmerkingen met betrekking tot de prijs van de geleverde goederen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur kenbaar gemaakt te worden aan de verkoopbinnendienst van verkoper


Artikel 6: Reclame
Lid 1 Koper dient direct na levering en zo volledig mogelijk de producten te controleren op manco’s en gebreken en deze eventuele manco’s of gebreken duidelijk te vermelden op het bij ontvangst te tekenen document. Manco’s en gebreken met betrekking tot de inhoud van de colli dienen uiterlijk binnen vijf dagen aan verkoper gemeld te worden. Manco’s en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn konden worden geconstateerd dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering van de colli aan de verkoopbinnendienst van verkoper te worden gemeld. Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen zal verkoper de reclames niet meer in behandeling nemen.
Lid 2 Indien en voor zover een reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, is verkoper uitsluitend verplicht naar haar keuze het gebrek of de gebreken te herstellen, de ondeugdelijke goederen te vervangen, extra producten te leveren of het bedrag terzake van de manco’s of gebreken op de factuur te crediteren, zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
Lid 3 Het reclameren ontslaat koper niet van haar betalingsverplichting ten opzichte van verkoper.
Lid 4 Retournering van producten is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de directie. De kosten van de waardevermindering van de teruggenomen goederen zullen ten laste komen van afnemer. Verkoper verzorgt de terugname van de goederen. Hieronder dient te worden verstaan het transport, de organisatie en het moment van de terugname.

Artikel 7: Garantie en conformiteit
Lid 1 Hairtoolbox staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Lid 2 Indien klachten van de afnemer door Hairtoolbox gegrond worden bevonden, zal Hairtoolbox de geleverde zaken naar keuze van de afnemer kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Hairtoolbox bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Hairtoolbox) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Hairtoolbox gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Hairtoolbox voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
Lid 3 Hairtoolbox is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van de afnemer.
Lid 4 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Hairtoolbox in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hairtoolbox en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

Artikel 8: Termijn van levering
Lid 1 Een door verkoper opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft van 48 uur, slechts een indicatieve strekking.
Lid 2 De binding van verkoper aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de afnemer wijziging in de specificaties van de door haar geplaatste order wenst.

Artikel 9: Betalingstermijn
Lid 1 Betalingen geschieden middels automatische incasso, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Lid 2 Indien een afschrijving door de afgegeven incasso niet kan plaatsvinden of er gestorneerd wordt, worden er administratiekosten en stornokosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 15,00 per geval. Met uitzondering als er een factuur en dus incasso plaats heeft gevonden die niet overeenkomt met de levering.
Lid 3 Indien er tot 3 maal toe een storno plaatsvindt, en het dus niet mogelijk is te incasseren zal er een leveringsstop plaatsvinden. Wij zullen dan zoals omschreven bij artikel 8 - lid 2, 3x € 15,- in rekening brengen. Bij een herhaaldelijke storno zal worden overgegaan op levering onder rembours. Bij levering onder rembours worden de kosten doorberekend. Deze additionele kosten bedragen: € 6,00 tot een incassobedrag van € 100,00 en € 2,00 voor elke € 150,00 of gedeelte daarvan meer en € 7,50 administratie kosten per levering.
Lid 4 Indien de afnemer niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Verkoper is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de afnemer zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
Lid 5 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de afnemer naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van €75,00.

Artikel 10: Verrekening
Facturen voor aan verkoper geleverde diensten zullen niet verrekend mogen worden met facturen van verkoper voor geleverde zaken. Evenmin mogen manco’s en prijsverschillen verrekend worden met facturen van verkoper voor geleverde zaken. Indien afnemer toch aanspraak meent te kunnen maken op verrekening zonder voorafgaande toestemming van verkoper, behoudt verkoper zich het recht voor om alle middelen aan te wenden om de factuur integraal betaald te krijgen. Elke verrekening zonder voorafgaande toestemming van verkoper zal beschouwd worden als een tekortkoming van de afnemer in haar betalingsverplichtingen waardoor voor verkoper het recht ontstaat de verdere leveringen aan de afnemer op te schorten.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
Lid 1 Iedere levering van zaken door Hairtoolbox aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden.

Artikel 12: Korting
Een korting die wordt verstrekt heeft alleen betrekking op de producten. Op introducties, acties en marketingmateriaal is geen korting van toepassing.

Artikel 13: Export en doorverkoop
Lid 1 Zaken die in het kader van deze overeenkomst door Hairtoolbox zijn verkocht
mogen door afnemer noch direct, noch indirect buiten de grenzen van de Europese Unie worden verkocht.
Lid 2 Voor verkopen die binnen de Europese Unie worden gerealiseerd is Hairtoolbox slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid uit de wet voortvloeit.
Lid 3 Afnemer zal producten van verkoper die zijn bestemd voor verbruik in de kapsalon niet los verkopen aan consumenten.
Lid 4 Producten die zijn bestemd voor verkoop zullen uitsluitend mogen worden verkocht aan eindverbruikers. Het is niet toegestaan om producten te verkopen aan detaillisten of andere tussenpersonen, dan wel groeperingen van afnemers buiten de kappersbranche.

Artikel 14: Overmacht
Lid 1 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht.
Lid 2 Onder overmacht wordt begrepen elke vreemde oorzaak, welke niet aan verkoper kan worden toegerekend, zoals: oorlog, revolutie, overstroming, brand, werkstaking,
uitsluiting, sabotage, ernstige verhoging van belastingen of andere overheidsmaatregelen, welke bovenmatige invloed hebben op de bedrijfsvoering, in gebreke
blijven van toeleveranciers, devaluatie en inflatie en andere omstandigheden, welke de normale gang van zaken bij verkoper belet of in ernstige mate belemmert.
Lid 3 In geval van overmacht is verkoper gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat verkoper tot enige
schadeloosstelling verplicht zal zijn.
Lid 4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan door haar verkochte producten die niet op de voor de betreffende producten geschikte wijze zijn
opgeslagen door afnemer.

Artikel 15: Ontbinding
Indien afnemer niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet heeft verkoper het recht om de overeenkomst 24 uur nadat zij een ingebrekestelling aan de afnemer heeft verzonden te ontbinden.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomsten tussen verkoper en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement ‘s Haarlem is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Artikel 17: Overig
Lid 1 Eerdere versies van algemene leveringsvoorwaarden van verkoper zullen door deze algemene verkoopvoorwaarden worden vervangen.
Lid 2 Deze voorwaarden en alles waarop deze voorwaarden betrekking hebben dienen vertrouwelijk te worden behandeld. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor degenen aan wie Hairtoolbox deze zendt.